Privacy statement

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 18 november 2019.

KCF Credit Management is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders, zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties, van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

KCF Credit Management houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

Identiteit van de gegevensverwerker

KCF Credit Management
Zwartewaterallee 44-48
8031 DX Zwolle
+31 (0) 38 385 18 60
Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 05058257.

Functionaris voor de gegevensbescherming

KCF Credit Managementg heeft een functionaris voor de gegevensbescherming ingesteld en heeft dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De heer M. Schenk is de functionaris voor de gegevensbescherming van KCF Credit Management en is te bereiken via schenk@debiweb.nl

Onderscheid rol als verwerkingsverantwoordelijke versus verwerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal KCF Credit Management deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken.

Als verwerker zal KCF Credit Management naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert KCF Credit Management u over de wijze waarop KCF Credit Management als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. KCF Credit Management kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan KCF Credit Management uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers

Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
Naam- en adresgegevens, contactgegevens, geboortedata, bankgegevens, vorderingsgegevens, betaalgegevens, bedrijfsgegevens (in het geval er sprake is van een niet-natuurlijk persoon), gegevens met betrekking tot (eventuele) gerechtelijke incasso.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het incasseren of laten incasseren van één of meer vorderingen op u die is/zijn ontstaan uit een contractuele relatie met een aanbieder van goederen en/of diensten waarbij u, als afnemer van die goederen of diensten, uw verplichtingen niet of niet volledig bent nagekomen.

Categorieën van gegevensleveranciers

De persoonsgegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen van onze opdrachtgevers. Dat zijn partijen waarmee u, als afnemer van goederen en/of diensten, een contractuele relatie bent aangegaan en waarbij u uw verplichtingen niet of niet volledig bent nagekomen. Daarnaast kunnen wij informatie van u ontvangen (bijv. vanuit een telefoongesprek, brief of e-mail). Verder komt het soms voor dat wij door de opdrachtgever geleverde contactgegevens verifiëren bij een handelsinformatiebureau.

Categorieën van gegevensontvangers

In het kader van het incasseren van uw vordering(en) kunnen uw gegevens aan de volgende gegevensontvangers overgedragen:
Postverwerkingsbedrijven (printen, couverteren en verzenden van brieven), telecommunicatiebedrijven (verwerken telefoonverkeer, verzenden e-mails, SMS en WhatsApp-berichten) en deurwaarders (gerechtelijke incasso). KCF Credit Management heeft, waar dit door de wet- en regelgeving wordt geëist, verwerkersovereenkomsten gesloten met de betreffende gegevensontvangers.

Bewaartermijnen

Na volledige betaling of rechtmatige intrekking van uw vordering(en) worden uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd.

Uw rechten

Wij willen u wijzen op de rechten die door de AVG u worden toegekend:
Recht van inzage (art. 15), recht op rectificatie (art. 16), recht op gegevenswissing (art. 17), recht op beperking van de verwerking (art. 18), recht op overdracht van gegevens (art. 20) en recht op bezwaar (art. 21).

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie indien u vindt dat er sprake is van schending van uw privacy conform de AVG. In dat geval kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag.

Beveiliging persoonsgegevens

KCF Credit Management gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

KCF Credit Management deelt de betrokkene mede, wettelijke uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op bovenstaand adres van KCF Credit Management onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens. Nadere informatie kan worden gevraagd. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien KCF Credit Management voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. KCF Credit Management hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop KCF Credit Management met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar KCF Credit Management onder vermelding van 'Privacy' of per e-mail naar onze functionaris voor de gegevensbescherming

  Contact Mogen we u ook meer kennis, tijd en geld bezorgen?

  Bezoek: Zwartewaterallee 44-48
  8031 DX Zwolle
  Plan uw route »
  Bel: +31 (0)38 - 385 18 60
  Mail: info@kcf.nl
  Volg:
  >

  Nieuwsbrief Ontvang tips, tricks, updates en nieuws

  Laat u elk kwartaal informeren over het beschermen en maximaliseren van uw werkkapitaal.

  arrow-down arrow-left arrow-right dienst-werkkapitaal-optimalisatie dienst-klantacceptatie dienst-order-to-cash-procesanalyse dienst-service-overeenkomst dienst-debiteurenbeleid-uitvoering dienst-incasso facebook kernwaardes linkedin twitter